top of page

MINIMIS DICTIONARY

breadth

bredθ

noun

Vietnamese meaning

bề rộng, chiều rộng, khối lượng, mức độ (bảo vệ, quyền, yêu sách).

English legal defination

Example:

bottom of page