top of page

MINIMIS DICTIONARY

breve

briːv

noun

Vietnamese meaning

1.chỉ thị, chỉ lệnh;
2.trát, lệnh của tòa án;
3.chỉ thị ngắn gọn của giáo hoàng.

English legal defination

Example:

bottom of page