top of page

MINIMIS DICTIONARY

burgess

ˈbɜːdʒɪs

noun

Vietnamese meaning

thị dân Anh, nghị sĩ quốc hội đại diện cho thị trấn hay trường đại học Anh, hạ nghị sĩ của một số bang của Hoa Kỳ trước chiến tranh giành độc lập.

English legal defination

Example:

bottom of page