top of page

MINIMIS DICTIONARY

canvass

ˈkæn.vəs

verb

Vietnamese meaning

1.vận động bầu cử;
2.(Mỹ) kiểm phiếu;
3.tìm kiếm đơn đặt hàng,

English legal defination

Example:

bottom of page