top of page

MINIMIS DICTIONARY

chose in action

Vietnamese meaning

quyền yêu cầu, quyền đòi hỏi, tài sản phải đòi, quyền có thể làm căn cứ để kiện, quyền vô hình.

English legal defination

Example:

bottom of page