top of page

MINIMIS DICTIONARY

condition

kənˈdɪʃᵊn

noun

Vietnamese meaning

1.điều kiện, đưa ra điều kiện, đặt điều kiện;
2.điều khoản cốt yếu (nếu vi phạm thì có quyền hủy hợp đồng);
3.tình trạng, hoàn cảnh, thân phận.

English legal defination

Example:

bottom of page