top of page

MINIMIS DICTIONARY

conditional diversion

Vietnamese meaning

loại bỏ có điều kiện một hành vi hay một chủ thể ra khỏi thẩm quyền xét xử của các tòa hình sự.

English legal defination

Example:

bottom of page