top of page

MINIMIS DICTIONARY

consensual sex offence

Vietnamese meaning

hành vi phạm tội tình dục có sự đồng lõa của người bị hại.

English legal defination

Example:

bottom of page