top of page

MINIMIS DICTIONARY

consideration

kənˌsɪdəˈreɪʃᵊn

noun/verb

Vietnamese meaning

1.việc xem xét, việc trao đổi ý kiến;
2.nhận thức, kiến giải, lý do;
3.thù lao, sự đền bù, sự bồi thường, tiền thưởng, tiền bảo chứng;
4.sự tôn trọng, sự kính trọng.

English legal defination

Example:

bottom of page