top of page

MINIMIS DICTIONARY

constabulary

kənˈstæbjələri

noun

Vietnamese meaning

cảnh sát, lực lượng cảnh sát (của thành phố, quận).

English legal defination

Example:

bottom of page