top of page

MINIMIS DICTIONARY

constitutional authority

Vietnamese meaning

1.nguồn gốc hiến pháp;
2.cơ quan hợp hiến;
3.thẩm quyền hợp hiên;
4.chuyên gia có uy tín về luật hiến pháp.

English legal defination

Example:

bottom of page