top of page

MINIMIS DICTIONARY

consultation

ˌkɒnsəlˈteɪʃᵊn

verb

Vietnamese meaning

tư vấn, hỏi ý kiến, tham khảo, tra cứu, trao đổi ý kiến.

English legal defination

Example:

bottom of page