top of page

MINIMIS DICTIONARY

continuance

kənˈtɪnjuəns

noun

Vietnamese meaning

1.sự tiếp tục, sự kéo dài;
2.việc hoãn xét xử vụ án.

English legal defination

Example:

bottom of page