top of page

MINIMIS DICTIONARY

corporation de facto

Vietnamese meaning

pháp nhân trên thực tế, pháp nhân chưa xong thủ tục pháp lý.

English legal defination

Example:

bottom of page