top of page

MINIMIS DICTIONARY

corporeal hereditament

Vietnamese meaning

vật quyền được thừa kế đối với tài sản vật chất (bất động sản).

English legal defination

Example:

bottom of page