top of page

MINIMIS DICTIONARY

counterplot

ˈkaʊntəplɒt

verb

Vietnamese meaning

1.phản kế, tổ chức phản kế;
2.dùng phản kế phá vỡ mưu kế của đối phương, tương kế tựu kế.

English legal defination

Example:

bottom of page