top of page

MINIMIS DICTIONARY

criminal assault

Vietnamese meaning

1.vụ hành hung phạm tội hình sự;
2.cưỡng hiếp hay âm mưu cưỡng hiếp.

English legal defination

Example:

bottom of page