top of page

MINIMIS DICTIONARY

criminogenesis

krīmənoʊˈʤɛnəsəs

noun

Vietnamese meaning

sinh tội học (nghiên cứu nguyên nhân phạm tội).

English legal defination

Example:

bottom of page