top of page

MINIMIS DICTIONARY

criminologist

ˌkrɪmɪˈnɒləʤɪst

noun

Vietnamese meaning

chuyên gia hình sự học, chuyên gia phạm tội học.

English legal defination

Example:

bottom of page