top of page

MINIMIS DICTIONARY

custom of merchants

Vietnamese meaning

tập quán thương mại, tục lệ thương mại, luật pháp theo tập quán trong thương mại.

English legal defination

Example:

bottom of page