top of page

MINIMIS DICTIONARY

decentralization of authority

Vietnamese meaning

việc phân quyền cho địa phương, việc phân cấp quyền hạn.

English legal defination

Example:

bottom of page