top of page

MINIMIS DICTIONARY

declination

ˌdɛklɪˈneɪʃən

noun

Vietnamese meaning

(Scot) không thừa nhận thẩm phán lấy cớ là người đó có liên quan đến vụ án.

English legal defination

Example:

bottom of page