top of page

MINIMIS DICTIONARY

defiance

dɪˈfaɪəns

noun

Vietnamese meaning

việc không tuân lệnh, việc xem thường, việc bất chấp.

English legal defination

Example:

bottom of page