top of page

MINIMIS DICTIONARY

divestitive

daɪˈvɛststətiv

adj

Vietnamese meaning

thuộc về tước quyền, thuộc về truất quyền.

English legal defination

Example:

bottom of page