top of page

MINIMIS DICTIONARY

dyvour

ˈdaɪvə

noun

Vietnamese meaning

(Scot) người phá sản, người vỡ nợ, mất khả năng chi trả, mất khả năng thanh toán.

English legal defination

Example:

bottom of page