top of page

MINIMIS DICTIONARY

encourage

ɪnˈkʌrɪʤ

verb

Vietnamese meaning

khuyến khích, xúi giục, giúp sức, tiếp tay.

English legal defination

Example:

bottom of page