top of page

MINIMIS DICTIONARY

enquiry

ɪnˈkwaɪəri

noun

Vietnamese meaning

1.việc tìm hiểu, việc hỏi thăm;
2.việc thẩm vấn, việc điều tra, việc xem xét.

English legal defination

Example:

bottom of page