top of page

MINIMIS DICTIONARY

equal protection clause

Vietnamese meaning

Điểm về quyền được bảo vệ như nhau bằng pháp luật (điểm sửa đổi XIV hiến pháp Hoa Kỳ)

English legal defination

Example:

bottom of page