top of page

MINIMIS DICTIONARY

escheatage

esˈtʃitɪdʒ

noun

Vietnamese meaning

quyền của nhà nước đối với tài sản không có người thừa kế.

English legal defination

Example:

bottom of page