top of page

MINIMIS DICTIONARY

expunge

ɛksˈpʌnʤ

verb

Vietnamese meaning

1.gạch bỏ, đưa ra khỏi (danh sách, văn bản);
2.xóa đi, tẩy sạch.

English legal defination

Example:

bottom of page