top of page

MINIMIS DICTIONARY

fieri facias

ˈfaɪəˌraɪ ˈfeɪʃɪəs

noun

Vietnamese meaning

lệnh của tòa án thi hành việc khấu trừ vào tài sản của con nợ.

English legal defination

Example:

bottom of page