top of page

MINIMIS DICTIONARY

formal proof

Vietnamese meaning

1.những chứng cứ hình thức;
2.chứng minh bằng những chứng cứ hình thức;
3.xác định sự việc bằng những chứng cứ hình thức.

English legal defination

Example:

bottom of page