top of page

MINIMIS DICTIONARY

formula

ˈfɔːmjələ

noun

Vietnamese meaning

công thức pháp lý, cách trình bày văn bản.

English legal defination

Example:

bottom of page