top of page

MINIMIS DICTIONARY

formulary

ˈfɔːmjʊlərɪ

noun

Vietnamese meaning

1.hệ thống các quy định;
2.được trình bày dưới dạng công thức;
3.đã được đưa thành quy định.

English legal defination

Example:

bottom of page