top of page

MINIMIS DICTIONARY

free vote

Vietnamese meaning

biểu quyết tự do, bỏ phiếu tự do (tùy theo ý mình, chứ không phải theo nghị quyết của đảng).

English legal defination

Example:

bottom of page