top of page

MINIMIS DICTIONARY

freeholder

ˈfriːˌhəʊldə

noun

Vietnamese meaning

người có quyền sử dụng suốt đời bất động sản, người được toàn quyền sử dụng.

English legal defination

Example:

bottom of page