top of page

MINIMIS DICTIONARY

fungible thing

Vietnamese meaning

sự vật được mô tả chung, sự vật có thể thay thế được.

English legal defination

Example:

bottom of page