top of page

MINIMIS DICTIONARY

good consideration

Vietnamese meaning

1.việc đối ứng dựa trên cơ sở thân hữu;
2.việc đối ứng có hiệu lực pháp lý.

English legal defination

Example:

bottom of page