top of page

MINIMIS DICTIONARY

gratis

ˈɡreɪtɪs

adj

Vietnamese meaning

không hoàn lại, không mất tiền, không lấy tiền, cho không, miễn phí.

English legal defination

Example:

bottom of page