top of page

MINIMIS DICTIONARY

immigrant inspector

Vietnamese meaning

thanh tra viên của cơ quan quản lý dân nhập cư.

English legal defination

Example:

bottom of page