top of page

MINIMIS DICTIONARY

impingement

ɪmˈpɪnʤmənt

noun

Vietnamese meaning

sự xâm phạm, sự tác động đến.

English legal defination

Example:

bottom of page