top of page

MINIMIS DICTIONARY

in flagrante delicto

ˌɪn fləˈɡræn.teɪ di.ˈlik(ˌ)tō

noun

Vietnamese meaning

quả tang, trong lúc phạm tội, tại nơi phạm tội.

English legal defination

Example:

bottom of page