top of page

MINIMIS DICTIONARY

incarcerated

ɪnˈkɑrsəˌreɪtɪd

adj

Vietnamese meaning

bị bỏ tù, bị tống giam, bị nhốt vào xà lim.

English legal defination

Example:

bottom of page