top of page

MINIMIS DICTIONARY

independent judiciary

Vietnamese meaning

1.tòa án độc lập, quyền tư pháp độc lập;
2.các thẩm phán độc lập.

English legal defination

Example:

bottom of page