top of page

MINIMIS DICTIONARY

inheritance in remainder

Vietnamese meaning

1.việc thừa kế phần bất động sản còn lại;
2.việc thừa kế quyền sở hữu theo chỉ định trước.

English legal defination

Example:

bottom of page