top of page

MINIMIS DICTIONARY

inquisition of office

Vietnamese meaning

việc điều tra về những vấn đề liên quan đến các quyền tài sản của hoàng gia.

English legal defination

Example:

bottom of page