top of page

MINIMIS DICTIONARY

intromit

ˌɪntrəˈmɪt

Vietnamese meaning

(Scot) xen vào, can dự vào (công việc của người khác).

English legal defination

Example:

bottom of page