top of page

MINIMIS DICTIONARY

irremovable

ˌɪrɪˈmuːvəbᵊl

adj

Vietnamese meaning

không thể dịch chuyển được, không được bãi miễn được.

English legal defination

Example:

bottom of page