top of page

MINIMIS DICTIONARY

joinder of parties

Vietnamese meaning

việc kết hợp nhiều nguyên đơn hay nhiều bị đơn lại.

English legal defination

Example:

bottom of page