top of page

MINIMIS DICTIONARY

juvenile court delinquency

Vietnamese meaning

hành vi phạm pháp thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án về các vụ án của những người vị thành niên.

English legal defination

Example:

bottom of page